Ga naar de inhoud

Galerie Film en Video

Op deze pagina kun je de video’s en filmpjes vinden (en ook direct bekijken) van de afgelopen jaren, dus het wat recentere werk. Oudere filmpjes en video’s van mij zijn te bekijken via mijn Vimeo-kanaal (https://vimeo.com/user605504/videos), of via mijn YouTube-kanaal (https://www.youtube.com/channel/UCXPCPufJuaSA7ZM5GisaxIA)

Ik wens je veel kijkplezier en inspiratie

Francis(ca) te Brake-la Braque, Pact23.com

The quest for the Roaring Cauldron

A Short film in black and white

Sophia kwam al eerder voorbij, dit keer echter klinkt er een diep winters geluid door, een geluid dat we nog nooit eerder hadden waar genomen. Bekijk het zelf en ervaar de huiveringwekkende dieptes, waar heldinnen en helden van deze tijd naar af dienen te dalen op zoek naar het mysterie van de kolkende en brullende ketel. Pact23.com Pact23.blogspot.com

Tags: ondergronds, uitdaging, roaring cauldron, mythe, Niflheim, Noorse sagen, Sophia, gangen, kruipen, donkerte, quest, queeste, Pact23

Wolf and the Hidden Key

A short film

This video is a short art-film about the collective persona (represented by different sub-voices) and the collective unconscious, which is always a theme in fairytales and archetypal material in film and literature. The main character has to overcome different crises, to become whole and mature. At the same time I use humour and theatrical elements to emphasise the incongruity of our personal ego and ego-trips, of which most people in western society are hardly aware of and -in several cases- take too seriously. As an artist I’ve always been intrigued by these themes. I work in an experimental way as to find out myself the deeper truth behind the image. I experience a deeper level as more abstract, more energetic and in motion, not fixed so to say. I agree with Allan Wallace, Georg Gurdieff and Melly Uyldert for what they say about ‘reality’. An image has no inherent existence, but is a kind of projection on which we are grasping all the time, in the ego’s wish for sturdiness or an ancor. I think that, on a deeper level, we know that we don’t have that much or nearly any control. In this context I collect sources based on very old wisdom and scientific research. Furthermore there’s my own skill and experience, so I can speak off a mixture of personal information, techniques, research and sources which give me the opportunity to dive even deeper. My art should give the possibility or at least an invitation to explore and transform patterns of habitual consciousness.

Tags: art-film; archetypes; persona; collective; unconscious; fairytales; wolf; to collapse; the collapse;

Deze video is een korte kunstfilm over de collectieve persona (vertegenwoordigd door verschillende ‘stemmen’) en het collectieve onbewuste, wat altijd een thema is in sprookjes en veelvuldig als archetypisch materiaal in film en literatuur voorkomt. De hoofdpersoon moet verschillende crises overwinnen om heel en volwassen te worden. Tegelijkertijd gebruik ik humor en theatrale elementen om de ongerijmdheid van ons persoonlijke ego en onze egotrips te benadrukken, waar de meeste mensen in de westerse samenleving zich nauwelijks van bewust zijn en die ze in een aantal gevallen te serieus nemen. Als kunstenaar ben ik altijd geïntrigeerd geweest door deze thema’s. Ik werk op een experimentele manier om zelf de diepere waarheid achter het beeld te ontdekken. Een dieper niveau ervaar ik als abstracter en dynamischer, dus minder gefixeerd, of star. Ik ben het eens met Allan Wallace, Georg Gurdieff en Melly Uyldert ten aanzien van wat zij zeggen over de ‘realiteit’. Een beeld heeft geen inherent bestaan, maar is een soort projectie waar we voortdurend naar grijpen, vanwege de wens van het ego naar houvast of een ankerpunt. Ik denk dat we op een dieper niveau weten dat we niet zoveel of bijna geen controle hebben. In dit kader verzamel ik bronnen gebaseerd op zeer oude wijsheden en wetenschappelijk onderzoek. Verder is er mijn eigen vaardigheid en ervaring, waardoor ik kan spreken van een mix van persoonlijke informatie, technieken, onderzoek en bronnen die mij de mogelijkheid geven om nog dieper te duiken. Mijn kunst moet de mogelijkheid of op zijn minst een uitnodiging bieden om patronen van het gewone bewustzijn te verkennen en te transformeren.

Tags: kunstfilm; archetypen; persona; collectief; bewusteloos; sprookjes; wolf; instorten; de instorting;

Wolf and the Hidden Key

In aanvulling op ‘Wolf and the hidden Key’ een kort geluidsfragment, dat je kunt beluisteren via de volgende link: https://vimeo.com/264792036 De nadruk ligt hierbij op de mogelijke noodzaak om de buik van de wolf (of de walvis, zoals bij Jonas) te betreden. In sprookjes blijken dit soort incidenten en situaties (die vaak behoorlijk eng, luguber en akelig op ons kunnen overkomen) vaak deel uit te maken van een groeiproces of een challenge te vertegenwoordigen, een uitdaging, die de hoofdpersoon als antagonist tegemoet treedt, vaak in de vorm van een dier, een zwarte tovenaar, een monster, een sirene, o.i.d. Kortom: Comments on a fairytale in which the initiation is important to pass over to another phase in life.

Solo Conscious Collapse, a performance

The Conscious Collapse, inleiding en visie:
Het is een soort inzinking, zakking, neerzijgen of neergaan. Het kan echter ook het karakter hebben van een crash, gecombineerd met het totall-loss- gevoel. Verder gebruik ik ook wel de term: instant coma.
Deze collapse krijgt een geheel ander karakter en extra dimensie als ze begeleid en zodoende ondersteund wordt door minimaal 2 personen. Men probeert de val niet te breken, men probeert haar niet op te vangen of te ‘fixen’. Het is juist het tegendeel: men ondersteunt het neergaan, the collapse, dit is heel belangrijk en wil ik benadrukken. De visie erachter is dat ik iets wil bieden ter bevordering van een collapse, ter ondersteuning van de behoefte om in te zinken, te crashen, etc.
Wat ook zeer belangrijk is, is het vervolg: als degene die neer gegaan is, ligt, dan laat men deze persoon. Men laat deze persoon letterlijk liggen voor zolang als nodig is. Men laat deze persoon aldus alle tijd die nodig is. Men laat haar of hem ook aan haar of zijn lot over. Dit betekent in mijn visie dat er geen betutteling plaatsvindt, de persoon in kwestie wordt totaal in haar/zijn waarde gelaten.
‘Het laten’ krijgt door de performance en de video extra betekenis en diepte, iets wat in een maatschappij van betutteling nauwelijks plaats heeft en nauwelijks geïntegreerd is.

https://vimeo.com/482105160

Witte Zwanen, Zwarte Zwanen

Witte Zwanen, Zwarte Zwanen

De sleutel is gebroken in het lied over de witte en zwarte zwanen. Dit is een tragisch gegeven, dat in de video beweend wordt. Ik heb er echter ook een flinke dosis humor aan toegevoegd, zo krijgt het filmpje de sfeer van een smartlap door de combinatie met het aandoenlijke zwanenbeeld en de zangeres, die zingt of het de normaalste zaak van de wereld is, dat Engelland (voorlopig, of misschien wel voor altijd) gesloten blijft. PS: er is gebruik gemaakt van foundfootage.

Francis te Brake, www.pact23.com

Tags: found footage, art-film, Pact23, Witte zwanen, Zwarte zwanen, Engelland, liedjes, kinderlied, sleutel, gebroken, smid

1250 jaar dromen in Deventer

This video is a comment on certain comments on art and artists.

Deze video gaat over een vooronderstelling ten aanzien van kunstenaars en kunst. Tevens houdt de video verband met het thema ‘dromen’ en de organisatie van ‘Deventer 1250 jaar’, die dit thema blijkbaar gekozen heeft om aan de kunstenaars voor te leggen als voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de Bergkerk voor de expositie van Deventer kunstenaars.

Deze video is gemaakt door Francis te Brake, kunstenares, performer, droomspecialist en trainer.
www.pact23.com, www.shelter36.nl

https://vimeo.com/280900255

Trigger and chase, a short film

This short film shows a cat, dreaming a cheetah and a human dreaming a musquito. With this short film I try to trigger a certain dreamstate, which means a shift from habitual consciousness into a more lucid dreamstate, which eventually can be experienced during the day.

https://vimeo.com/361653049